00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 1:40
Bakara Suresi - 4:24:37
Âl-i İmran Suresi - 2:35:43
Nîsa Suresi - 2:48:13
Mâide Suresi - 2:12:04
En'âm Suresi - 2:20:19
A'râf Suresi - 2:35:27
Enfâl Suresi - 57:03
Tevbe Suresi - 1:53:33
Yûnus Suresi - 1:20:42
Hûd Suresi - 1:28:45
Yûsuf Suresi - 1:21:58
Ra'd Suresi - 38:56
İbrahîm Suresi - 39:58
Hicr Suresi - 35:23
Nahl Suresi - 1:27:22
İsrâ Suresi - 1:08:52
Kehf Suresi - 1:10:03
Meryem Suresi - 42:59
Tâhâ Suresi - 59:52
Enbiya Suresi - 57:01
Hac Suresi - 58:14
Mü'minûn Suresi - 51:23
Nûr Suresi - 1:04:38
Furkân Suresi - 41:23
Şuarâ Suresi - 1:11:38
Neml Suresi - 53:17
Kasas Suresi - 1:04:59
Ankebût Suresi - 48:01
Rûm Suresi - 37:37
Lokmân Suresi - 23:23
Secde Suresi - 16:35
Ahzâb Suresi - 59:49
Sebe’ Suresi - 38:45
Fâtır Suresi - 35:53
Yâsîn Suresi - 35:10
Saffât Suresi - 52:18
Sâd Suresi - 37:01
Zümer Suresi - 55:18
Mü’min(Ğafir) Suresi - 56:52
Fussilet Suresi - 38:04
Şûrâ Suresi - 39:19
Zuhruf Suresi - 41:27
Duhan Suresi - 18:48
Câsiye Suresi - 22:55
Ahkâf Suresi - 30:53
Muhammed Suresi - 25:43
Fetih Suresi - 26:05
Hucurât Suresi - 18:10
Kâf Suresi - 18:04
Zâriyat Suresi - 18:15
Tûr Suresi - 15:57
Necm Suresi - 17:08
Kamer Suresi - 17:06
Rahmân Suresi - 20:55
Vâkıa Suresi - 20:47
Hadîd Suresi - 27:42
Mücadele Suresi - 23:33
Haşr Suresi - 23:05
Mümtehine Suresi - 18:46
Saff Suresi - 10:35
Cuma Suresi - 8:23
Münafikûn Suresi - 8:48
Teğabûn Suresi - 11:37
Talak Suresi - 13:39
Tahrîm Suresi - 12:33
Mülk Suresi - 14:13
Kalem Suresi - 15:21
Hakka Suresi - 12:55
Meâric Suresi - 10:41
Nûh Suresi - 9:28
Cin Suresi - 11:44
Müzzemmil Suresi - 8:50
Müddessir Suresi - 11:39
Kıyâmet Suresi - 7:23
İnsân Suresi - 12:02
Mürselât Suresi - 9:46
Nebe Suresi - 8:42
Nâziât Suresi - 8:06
Abese Suresi - 6:26
Tekvîr Suresi - 5:08
İnfitâr Suresi - 4:08
Mutaffifîn Suresi - 8:51
İnşikâk Suresi - 5:19
Burûc Suresi - 5:40
Târık Suresi - 3:10
A’lâ Suresi - 4:24
Ğaşiye Suresi - 5:33
Fecr Suresi - 7:29
Beled Suresi - 4:14
Şems Suresi - 3:37
Leyl Suresi - 4:19
Duhâ Suresi - 2:22
İnşirâh Suresi - 1:39
Tîn Suresi - 1:51
Alak Suresi - 3:26
Kâdir Suresi - 1:24
Beyyine Suresi - 4:12
Zilzâl Suresi - 2:03
Âdiyât Suresi - 2:20
Kâria Suresi - 2:02
Tekasûr Suresi - 1:48
Asr Suresi - 0:50
Hümeze Suresi - 1:42
Fîl Suresi - 1:27
Kureyş Suresi - 1:11
Maûn Suresi - 1:44
Kevser Suresi - 0:44
Kafirûn Suresi - 1:31
Nasr Suresi - 1:02
Mesed Suresi - 1:12
İhlâs Suresi - 0:41
Felak Suresi - 1:04
Nâs Suresi - 1:23
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2