00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:52
Bakara Suresi - 2:05:45
Âl-i İmran Suresi - 1:17:26
Nîsa Suresi - 1:19:49
Mâide Suresi - 1:02:15
En'âm Suresi - 1:12:15
A'râf Suresi - 1:22:52
Enfâl Suresi - 30:23
Tevbe Suresi - 1:00:24
Yûnus Suresi - 44:51
Hûd Suresi - 46:13
Yûsuf Suresi - 42:04
Ra'd Suresi - 20:16
İbrahîm Suresi - 20:27
Hicr Suresi - 15:55
Nahl Suresi - 42:09
İsrâ Suresi - 35:14
Kehf Suresi - 33:15
Meryem Suresi - 21:22
Tâhâ Suresi - 27:07
Enbiya Suresi - 26:10
Hac Suresi - 29:32
Mü'minûn Suresi - 24:46
Nûr Suresi - 30:40
Furkân Suresi - 18:22
Şuarâ Suresi - 30:33
Neml Suresi - 26:12
Kasas Suresi - 31:44
Ankebût Suresi - 21:11
Rûm Suresi - 19:31
Lokmân Suresi - 11:55
Secde Suresi - 8:44
Ahzâb Suresi - 29:02
Sebe’ Suresi - 19:02
Fâtır Suresi - 17:37
Yâsîn Suresi - 17:40
Saffât Suresi - 24:09
Sâd Suresi - 17:49
Zümer Suresi - 27:10
Mü’min(Ğafir) Suresi - 26:08
Fussilet Suresi - 19:20
Şûrâ Suresi - 19:30
Zuhruf Suresi - 20:28
Duhan Suresi - 9:37
Câsiye Suresi - 10:49
Ahkâf Suresi - 15:57
Muhammed Suresi - 12:18
Fetih Suresi - 12:02
Hucurât Suresi - 8:21
Kâf Suresi - 9:19
Zâriyat Suresi - 9:05
Tûr Suresi - 8:05
Necm Suresi - 7:41
Kamer Suresi - 8:03
Rahmân Suresi - 11:19
Vâkıa Suresi - 11:57
Hadîd Suresi - 13:29
Mücadele Suresi - 10:13
Haşr Suresi - 10:27
Mümtehine Suresi - 7:31
Saff Suresi - 4:53
Cuma Suresi - 3:34
Münafikûn Suresi - 4:18
Teğabûn Suresi - 5:25
Talak Suresi - 6:01
Tahrîm Suresi - 5:58
Mülk Suresi - 7:35
Kalem Suresi - 7:36
Hakka Suresi - 6:46
Meâric Suresi - 5:18
Nûh Suresi - 4:41
Cin Suresi - 5:35
Müzzemmil Suresi - 4:04
Müddessir Suresi - 5:24
Kıyâmet Suresi - 3:32
İnsân Suresi - 5:15
Mürselât Suresi - 4:45
Nebe Suresi - 4:52
Nâziât Suresi - 4:16
Abese Suresi - 3:40
Tekvîr Suresi - 2:38
İnfitâr Suresi - 2:17
Mutaffifîn Suresi - 5:10
İnşikâk Suresi - 2:40
Burûc Suresi - 3:18
Târık Suresi - 1:40
A’lâ Suresi - 1:48
Ğaşiye Suresi - 2:14
Fecr Suresi - 3:33
Beled Suresi - 2:00
Şems Suresi - 1:24
Leyl Suresi - 1:52
Duhâ Suresi - 1:05
İnşirâh Suresi - 0:43
Tîn Suresi - 1:05
Alak Suresi - 1:35
Kâdir Suresi - 0:45
Beyyine Suresi - 2:06
Zilzâl Suresi - 1:00
Âdiyât Suresi - 1:10
Kâria Suresi - 1:03
Tekasûr Suresi - 1:03
Asr Suresi - 0:27
Hümeze Suresi - 0:58
Fîl Suresi - 0:49
Kureyş Suresi - 0:43
Maûn Suresi - 0:58
Kevser Suresi - 0:25
Kafirûn Suresi - 0:54
Nasr Suresi - 0:35
Mesed Suresi - 0:42
İhlâs Suresi - 0:22
Felak Suresi - 0:33
Nâs Suresi - 0:50
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2