00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:43
Bakara Suresi - 1:51:43
Âl-i İmran Suresi - 1:11:55
Nîsa Suresi - 1:19:43
Mâide Suresi - 53:14
En'âm Suresi - 57:04
A'râf Suresi - 59:48
Enfâl Suresi - 24:38
Tevbe Suresi - 47:48
Yûnus Suresi - 36:07
Hûd Suresi - 37:46
Yûsuf Suresi - 35:34
Ra'd Suresi - 16:56
İbrahîm Suresi - 17:00
Hicr Suresi - 16:59
Nahl Suresi - 37:51
İsrâ Suresi - 27:30
Kehf Suresi - 27:02
Meryem Suresi - 18:19
Tâhâ Suresi - 24:59
Enbiya Suresi - 24:32
Hac Suresi - 26:00
Mü'minûn Suresi - 20:35
Nûr Suresi - 27:07
Furkân Suresi - 17:07
Şuarâ Suresi - 28:31
Neml Suresi - 24:31
Kasas Suresi - 28:30
Ankebût Suresi - 21:14
Rûm Suresi - 17:50
Lokmân Suresi - 10:55
Secde Suresi - 8:15
Ahzâb Suresi - 24:42
Sebe’ Suresi - 17:27
Fâtır Suresi - 14:52
Yâsîn Suresi - 13:27
Saffât Suresi - 18:48
Sâd Suresi - 17:58
Zümer Suresi - 26:56
Mü’min(Ğafir) Suresi - 25:11
Fussilet Suresi - 16:03
Şûrâ Suresi - 16:39
Zuhruf Suresi - 19:51
Duhan Suresi - 9:36
Câsiye Suresi - 10:11
Ahkâf Suresi - 14:46
Muhammed Suresi - 12:28
Fetih Suresi - 11:47
Hucurât Suresi - 8:14
Kâf Suresi - 9:43
Zâriyat Suresi - 6:31
Tûr Suresi - 5:49
Necm Suresi - 5:51
Kamer Suresi - 5:54
Rahmân Suresi - 7:58
Vâkıa Suresi - 7:53
Hadîd Suresi - 12:41
Mücadele Suresi - 10:49
Haşr Suresi - 11:39
Mümtehine Suresi - 8:33
Saff Suresi - 5:00
Cuma Suresi - 4:51
Münafikûn Suresi - 5:54
Teğabûn Suresi - 6:40
Talak Suresi - 6:54
Tahrîm Suresi - 6:43
Mülk Suresi - 7:57
Kalem Suresi - 7:51
Hakka Suresi - 8:14
Meâric Suresi - 7:06
Nûh Suresi - 5:14
Cin Suresi - 6:22
Müzzemmil Suresi - 5:15
Müddessir Suresi - 7:54
Kıyâmet Suresi - 4:14
İnsân Suresi - 6:46
Mürselât Suresi - 4:22
Nebe Suresi - 4:28
Nâziât Suresi - 3:36
Abese Suresi - 2:47
Tekvîr Suresi - 1:55
İnfitâr Suresi - 1:34
Mutaffifîn Suresi - 3:32
İnşikâk Suresi - 2:13
Burûc Suresi - 2:22
Târık Suresi - 1:13
A’lâ Suresi - 1:20
Ğaşiye Suresi - 2:07
Fecr Suresi - 2:42
Beled Suresi - 1:27
Şems Suresi - 1:05
Leyl Suresi - 1:22
Duhâ Suresi - 0:48
İnşirâh Suresi - 0:27
Tîn Suresi - 0:40
Alak Suresi - 1:10
Kâdir Suresi - 0:33
Beyyine Suresi - 1:47
Zilzâl Suresi - 0:40
Âdiyât Suresi - 0:48
Kâria Suresi - 0:43
Tekasûr Suresi - 0:36
Asr Suresi - 0:16
Hümeze Suresi - 0:36
Fîl Suresi - 0:27
Kureyş Suresi - 0:20
Maûn Suresi - 0:28
Kevser Suresi - 0:12
Kafirûn Suresi - 0:33
Nasr Suresi - 0:20
Mesed Suresi - 0:23
İhlâs Suresi - 0:11
Felak Suresi - 0:19
Nâs Suresi - 0:22
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2