00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:48
Bakara Suresi - 1:56:53
Âl-i İmran Suresi - 1:05:19
Nîsa Suresi - 1:12:43
Mâide Suresi - 50:05
En'âm Suresi - 55:21
A'râf Suresi - 1:03:58
Enfâl Suresi - 22:29
Tevbe Suresi - 48:40
Yûnus Suresi - 35:12
Hûd Suresi - 35:48
Yûsuf Suresi - 32:08
Ra'd Suresi - 14:55
İbrahîm Suresi - 17:50
Hicr Suresi - 13:58
Nahl Suresi - 34:12
İsrâ Suresi - 29:02
Kehf Suresi - 29:18
Meryem Suresi - 17:38
Tâhâ Suresi - 22:43
Enbiya Suresi - 25:13
Hac Suresi - 24:56
Mü'minûn Suresi - 22:00
Nûr Suresi - 26:30
Furkân Suresi - 16:40
Şuarâ Suresi - 23:41
Neml Suresi - 23:39
Kasas Suresi - 24:45
Ankebût Suresi - 20:00
Rûm Suresi - 14:50
Lokmân Suresi - 9:29
Secde Suresi - 7:10
Ahzâb Suresi - 25:37
Sebe’ Suresi - 16:59
Fâtır Suresi - 14:24
Yâsîn Suresi - 13:11
Saffât Suresi - 17:50
Sâd Suresi - 14:43
Zümer Suresi - 23:35
Mü’min(Ğafir) Suresi - 22:17
Fussilet Suresi - 15:23
Şûrâ Suresi - 15:28
Zuhruf Suresi - 16:43
Duhan Suresi - 6:54
Câsiye Suresi - 9:02
Ahkâf Suresi - 11:58
Muhammed Suresi - 9:53
Fetih Suresi - 10:23
Hucurât Suresi - 6:31
Kâf Suresi - 7:19
Zâriyat Suresi - 6:57
Tûr Suresi - 6:05
Necm Suresi - 7:12
Kamer Suresi - 6:38
Rahmân Suresi - 8:33
Vâkıa Suresi - 8:25
Hadîd Suresi - 11:17
Mücadele Suresi - 8:50
Haşr Suresi - 8:24
Mümtehine Suresi - 6:59
Saff Suresi - 4:11
Cuma Suresi - 3:11
Münafikûn Suresi - 3:20
Teğabûn Suresi - 4:31
Talak Suresi - 5:21
Tahrîm Suresi - 4:52
Mülk Suresi - 6:24
Kalem Suresi - 5:57
Hakka Suresi - 5:31
Meâric Suresi - 4:40
Nûh Suresi - 4:23
Cin Suresi - 5:05
Müzzemmil Suresi - 3:55
Müddessir Suresi - 5:00
Kıyâmet Suresi - 3:01
İnsân Suresi - 4:46
Mürselât Suresi - 4:03
Nebe Suresi - 4:00
Nâziât Suresi - 3:40
Abese Suresi - 3:06
Tekvîr Suresi - 2:05
İnfitâr Suresi - 1:43
Mutaffifîn Suresi - 3:47
İnşikâk Suresi - 2:08
Burûc Suresi - 2:18
Târık Suresi - 1:17
A’lâ Suresi - 1:22
Ğaşiye Suresi - 1:54
Fecr Suresi - 2:52
Beled Suresi - 1:37
Şems Suresi - 1:12
Leyl Suresi - 1:33
Duhâ Suresi - 0:54
İnşirâh Suresi - 0:33
Tîn Suresi - 0:49
Alak Suresi - 1:23
Kâdir Suresi - 0:38
Beyyine Suresi - 1:52
Zilzâl Suresi - 0:49
Âdiyât Suresi - 0:57
Kâria Suresi - 0:51
Tekasûr Suresi - 0:45
Asr Suresi - 0:22
Hümeze Suresi - 0:45
Fîl Suresi - 0:33
Kureyş Suresi - 0:32
Maûn Suresi - 0:41
Kevser Suresi - 0:19
Kafirûn Suresi - 0:40
Nasr Suresi - 0:28
Mesed Suresi - 0:32
İhlâs Suresi - 0:18
Felak Suresi - 0:29
Nâs Suresi - 0:36
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2