00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:57
Bakara Suresi - 3:19:04
Âl-i İmran Suresi - 1:54:35
Nîsa Suresi - 1:54:57
Mâide Suresi - 1:32:31
En'âm Suresi - 1:44:33
A'râf Suresi - 1:47:59
Enfâl Suresi - 41:38
Tevbe Suresi - 1:26:11
Yûnus Suresi - 59:33
Hûd Suresi - 54:59
Yûsuf Suresi - 56:59
Ra'd Suresi - 27:14
İbrahîm Suresi - 27:39
Hicr Suresi - 22:42
Nahl Suresi - 58:27
İsrâ Suresi - 50:14
Kehf Suresi - 47:47
Meryem Suresi - 24:39
Tâhâ Suresi - 38:22
Enbiya Suresi - 36:16
Hac Suresi - 42:08
Mü'minûn Suresi - 35:14
Nûr Suresi - 44:39
Furkân Suresi - 29:18
Şuarâ Suresi - 49:35
Neml Suresi - 42:33
Kasas Suresi - 52:25
Ankebût Suresi - 34:01
Rûm Suresi - 28:43
Lokmân Suresi - 19:12
Secde Suresi - 13:47
Ahzâb Suresi - 40:35
Sebe’ Suresi - 24:35
Fâtır Suresi - 23:46
Yâsîn Suresi - 23:48
Saffât Suresi - 34:23
Sâd Suresi - 25:18
Zümer Suresi - 38:43
Mü’min(Ğafir) Suresi - 39:07
Fussilet Suresi - 24:46
Şûrâ Suresi - 28:38
Zuhruf Suresi - 31:13
Duhan Suresi - 14:00
Câsiye Suresi - 17:52
Ahkâf Suresi - 19:14
Muhammed Suresi - 18:12
Fetih Suresi - 17:06
Hucurât Suresi - 12:59
Kâf Suresi - 13:11
Zâriyat Suresi - 11:27
Tûr Suresi - 9:58
Necm Suresi - 11:26
Kamer Suresi - 12:12
Rahmân Suresi - 17:10
Vâkıa Suresi - 16:36
Hadîd Suresi - 18:29
Mücadele Suresi - 16:40
Haşr Suresi - 14:02
Mümtehine Suresi - 10:06
Saff Suresi - 7:03
Cuma Suresi - 5:28
Münafikûn Suresi - 6:30
Teğabûn Suresi - 8:27
Talak Suresi - 9:03
Tahrîm Suresi - 9:39
Mülk Suresi - 11:13
Kalem Suresi - 11:20
Hakka Suresi - 8:00
Meâric Suresi - 7:14
Nûh Suresi - 7:00
Cin Suresi - 8:35
Müzzemmil Suresi - 6:24
Müddessir Suresi - 7:24
Kıyâmet Suresi - 5:04
İnsân Suresi - 8:45
Mürselât Suresi - 7:27
Nebe Suresi - 6:44
Nâziât Suresi - 6:41
Abese Suresi - 4:43
Tekvîr Suresi - 3:35
İnfitâr Suresi - 3:00
Mutaffifîn Suresi - 6:47
İnşikâk Suresi - 3:55
Burûc Suresi - 4:02
Târık Suresi - 2:17
A’lâ Suresi - 2:42
Ğaşiye Suresi - 3:40
Fecr Suresi - 5:25
Beled Suresi - 3:03
Şems Suresi - 2:06
Leyl Suresi - 2:46
Duhâ Suresi - 1:34
İnşirâh Suresi - 1:03
Tîn Suresi - 1:24
Alak Suresi - 2:36
Kâdir Suresi - 1:07
Beyyine Suresi - 3:08
Zilzâl Suresi - 1:29
Âdiyât Suresi - 1:35
Kâria Suresi - 1:30
Tekasûr Suresi - 1:13
Asr Suresi - 0:40
Hümeze Suresi - 1:19
Fîl Suresi - 0:58
Kureyş Suresi - 0:50
Maûn Suresi - 1:08
Kevser Suresi - 0:33
Kafirûn Suresi - 1:05
Nasr Suresi - 0:49
Mesed Suresi - 0:54
İhlâs Suresi - 0:35
Felak Suresi - 0:48
Nâs Suresi - 0:57
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2