00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:38
Bakara Suresi - 1:47:59
Âl-i İmran Suresi - 1:00:19
Nîsa Suresi - 1:04:37
Mâide Suresi - 51:27
En'âm Suresi - 50:15
A'râf Suresi - 50:41
Enfâl Suresi - 21:49
Tevbe Suresi - 43:12
Yûnus Suresi - 30:40
Hûd Suresi - 32:59
Yûsuf Suresi - 29:59
Ra'd Suresi - 14:09
İbrahîm Suresi - 13:34
Hicr Suresi - 10:55
Nahl Suresi - 33:38
İsrâ Suresi - 26:01
Kehf Suresi - 23:13
Meryem Suresi - 17:39
Tâhâ Suresi - 23:49
Enbiya Suresi - 20:18
Hac Suresi - 22:20
Mü'minûn Suresi - 18:24
Nûr Suresi - 25:30
Furkân Suresi - 15:50
Şuarâ Suresi - 24:26
Neml Suresi - 20:12
Kasas Suresi - 25:33
Ankebût Suresi - 15:45
Rûm Suresi - 13:59
Lokmân Suresi - 8:45
Secde Suresi - 6:20
Ahzâb Suresi - 22:13
Sebe’ Suresi - 14:47
Fâtır Suresi - 13:22
Yâsîn Suresi - 11:37
Saffât Suresi - 15:32
Sâd Suresi - 12:30
Zümer Suresi - 18:44
Mü’min(Ğafir) Suresi - 20:13
Fussilet Suresi - 14:21
Şûrâ Suresi - 14:28
Zuhruf Suresi - 15:52
Duhan Suresi - 6:37
Câsiye Suresi - 9:11
Ahkâf Suresi - 11:03
Muhammed Suresi - 9:50
Fetih Suresi - 9:21
Hucurât Suresi - 6:11
Kâf Suresi - 6:22
Zâriyat Suresi - 6:24
Tûr Suresi - 5:41
Necm Suresi - 6:00
Kamer Suresi - 6:04
Rahmân Suresi - 7:20
Vâkıa Suresi - 8:04
Hadîd Suresi - 9:59
Mücadele Suresi - 8:24
Haşr Suresi - 8:52
Mümtehine Suresi - 6:26
Saff Suresi - 4:11
Cuma Suresi - 3:01
Münafikûn Suresi - 3:31
Teğabûn Suresi - 4:54
Talak Suresi - 5:00
Tahrîm Suresi - 4:36
Mülk Suresi - 5:26
Kalem Suresi - 5:30
Hakka Suresi - 5:04
Meâric Suresi - 4:11
Nûh Suresi - 3:57
Cin Suresi - 4:42
Müzzemmil Suresi - 3:35
Müddessir Suresi - 4:26
Kıyâmet Suresi - 2:56
İnsân Suresi - 4:58
Mürselât Suresi - 3:29
Nebe Suresi - 3:35
Nâziât Suresi - 3:15
Abese Suresi - 2:50
Tekvîr Suresi - 1:54
İnfitâr Suresi - 1:29
Mutaffifîn Suresi - 3:11
İnşikâk Suresi - 1:55
Burûc Suresi - 1:57
Târık Suresi - 1:08
A’lâ Suresi - 1:20
Ğaşiye Suresi - 1:39
Fecr Suresi - 2:35
Beled Suresi - 1:33
Şems Suresi - 1:03
Leyl Suresi - 1:24
Duhâ Suresi - 0:49
İnşirâh Suresi - 0:31
Tîn Suresi - 0:41
Alak Suresi - 1:15
Kâdir Suresi - 0:33
Beyyine Suresi - 1:37
Zilzâl Suresi - 0:46
Âdiyât Suresi - 0:48
Kâria Suresi - 0:45
Tekasûr Suresi - 0:35
Asr Suresi - 0:21
Hümeze Suresi - 0:43
Fîl Suresi - 0:31
Kureyş Suresi - 0:26
Maûn Suresi - 0:33
Kevser Suresi - 0:19
Kafirûn Suresi - 0:34
Nasr Suresi - 0:25
Mesed Suresi - 0:32
İhlâs Suresi - 0:17
Felak Suresi - 0:25
Nâs Suresi - 0:30
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2