00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 2:57
Bakara Suresi - 5:05:42
Âl-i İmran Suresi - 3:05:12
Nîsa Suresi - 3:15:42
Mâide Suresi - 2:12:54
En'âm Suresi - 2:43:23
A'râf Suresi - 2:47:15
Enfâl Suresi - 1:06:11
Tevbe Suresi - 2:15:01
Yûnus Suresi - 1:36:01
Hûd Suresi - 1:42:11
Yûsuf Suresi - 1:38:02
Ra'd Suresi - 39:45
İbrahîm Suresi - 42:11
Hicr Suresi - 33:36
Nahl Suresi - 1:38:42
İsrâ Suresi - 1:23:27
Kehf Suresi - 1:07:15
Meryem Suresi - 40:57
Tâhâ Suresi - 54:13
Enbiya Suresi - 58:37
Hac Suresi - 1:04:53
Mü'minûn Suresi - 50:32
Nûr Suresi - 1:01:52
Furkân Suresi - 39:15
Şuarâ Suresi - 49:02
Neml Suresi - 49:26
Kasas Suresi - 51:36
Ankebût Suresi - 40:30
Rûm Suresi - 33:36
Lokmân Suresi - 22:03
Secde Suresi - 19:37
Ahzâb Suresi - 1:02:18
Sebe’ Suresi - 39:41
Fâtır Suresi - 32:45
Yâsîn Suresi - 31:43
Saffât Suresi - 36:32
Sâd Suresi - 32:24
Zümer Suresi - 51:44
Mü’min(Ğafir) Suresi - 55:42
Fussilet Suresi - 38:45
Şûrâ Suresi - 39:46
Zuhruf Suresi - 38:43
Duhan Suresi - 17:51
Câsiye Suresi - 20:49
Ahkâf Suresi - 26:23
Muhammed Suresi - 24:28
Fetih Suresi - 24:04
Hucurât Suresi - 18:30
Kâf Suresi - 14:16
Zâriyat Suresi - 17:32
Tûr Suresi - 14:31
Necm Suresi - 15:24
Kamer Suresi - 14:30
Rahmân Suresi - 18:36
Vâkıa Suresi - 16:35
Hadîd Suresi - 25:02
Mücadele Suresi - 19:16
Haşr Suresi - 18:18
Mümtehine Suresi - 16:35
Saff Suresi - 9:58
Cuma Suresi - 6:51
Münafikûn Suresi - 7:52
Teğabûn Suresi - 12:44
Talak Suresi - 12:18
Tahrîm Suresi - 13:54
Mülk Suresi - 15:48
Kalem Suresi - 12:53
Hakka Suresi - 11:08
Meâric Suresi - 7:58
Nûh Suresi - 11:03
Cin Suresi - 11:36
Müzzemmil Suresi - 8:44
Müddessir Suresi - 11:21
Kıyâmet Suresi - 5:57
İnsân Suresi - 11:17
Mürselât Suresi - 9:05
Nebe Suresi - 9:05
Nâziât Suresi - 6:41
Abese Suresi - 6:37
Tekvîr Suresi - 4:37
İnfitâr Suresi - 4:14
Mutaffifîn Suresi - 8:10
İnşikâk Suresi - 4:34
Burûc Suresi - 4:46
Târık Suresi - 3:05
A’lâ Suresi - 2:48
Ğaşiye Suresi - 4:06
Fecr Suresi - 6:32
Beled Suresi - 3:54
Şems Suresi - 3:00
Leyl Suresi - 3:12
Duhâ Suresi - 2:12
İnşirâh Suresi - 1:57
Tîn Suresi - 1:45
Alak Suresi - 3:15
Kâdir Suresi - 1:12
Beyyine Suresi - 4:19
Zilzâl Suresi - 1:47
Âdiyât Suresi - 1:56
Kâria Suresi - 1:36
Tekasûr Suresi - 1:14
Asr Suresi - 0:50
Hümeze Suresi - 1:26
Fîl Suresi - 1:17
Kureyş Suresi - 0:56
Maûn Suresi - 1:04
Kevser Suresi - 0:38
Kafirûn Suresi - 1:13
Nasr Suresi - 0:47
Mesed Suresi - 0:57
İhlâs Suresi - 1:50
Felak Suresi - 0:44
Nâs Suresi - 0:46
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2