00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 1:03
Bakara Suresi - 1:58:10
Âl-i İmran Suresi - 1:09:50
Nîsa Suresi - 1:13:10
Mâide Suresi - 55:59
En'âm Suresi - 58:22
A'râf Suresi - 1:07:27
Enfâl Suresi - 25:16
Tevbe Suresi - 51:04
Yûnus Suresi - 38:17
Hûd Suresi - 40:07
Yûsuf Suresi - 38:05
Ra'd Suresi - 16:25
İbrahîm Suresi - 17:30
Hicr Suresi - 15:17
Nahl Suresi - 35:15
İsrâ Suresi - 28:45
Kehf Suresi - 30:30
Meryem Suresi - 18:32
Tâhâ Suresi - 26:33
Enbiya Suresi - 24:12
Hac Suresi - 26:45
Mü'minûn Suresi - 21:22
Nûr Suresi - 27:06
Furkân Suresi - 19:07
Şuarâ Suresi - 26:23
Neml Suresi - 23:40
Kasas Suresi - 30:49
Ankebût Suresi - 20:08
Rûm Suresi - 15:54
Lokmân Suresi - 9:57
Secde Suresi - 7:14
Ahzâb Suresi - 25:59
Sebe’ Suresi - 16:56
Fâtır Suresi - 14:46
Yâsîn Suresi - 12:56
Saffât Suresi - 22:52
Sâd Suresi - 14:56
Zümer Suresi - 22:40
Mü’min(Ğafir) Suresi - 25:06
Fussilet Suresi - 16:28
Şûrâ Suresi - 16:29
Zuhruf Suresi - 17:30
Duhan Suresi - 8:16
Câsiye Suresi - 9:49
Ahkâf Suresi - 13:04
Muhammed Suresi - 10:22
Fetih Suresi - 10:51
Hucurât Suresi - 7:08
Kâf Suresi - 9:37
Zâriyat Suresi - 6:27
Tûr Suresi - 6:00
Necm Suresi - 6:21
Kamer Suresi - 6:30
Rahmân Suresi - 8:21
Vâkıa Suresi - 7:51
Hadîd Suresi - 10:31
Mücadele Suresi - 9:56
Haşr Suresi - 8:51
Mümtehine Suresi - 7:06
Saff Suresi - 4:29
Cuma Suresi - 3:15
Münafikûn Suresi - 3:38
Teğabûn Suresi - 4:30
Talak Suresi - 6:21
Tahrîm Suresi - 5:20
Mülk Suresi - 6:30
Kalem Suresi - 5:59
Hakka Suresi - 5:52
Meâric Suresi - 4:31
Nûh Suresi - 4:23
Cin Suresi - 5:02
Müzzemmil Suresi - 3:47
Müddessir Suresi - 4:36
Kıyâmet Suresi - 3:01
İnsân Suresi - 4:32
Mürselât Suresi - 3:40
Nebe Suresi - 4:35
Nâziât Suresi - 4:07
Abese Suresi - 3:10
Tekvîr Suresi - 2:08
İnfitâr Suresi - 1:47
Mutaffifîn Suresi - 3:36
İnşikâk Suresi - 2:19
Burûc Suresi - 2:13
Târık Suresi - 1:14
A’lâ Suresi - 1:21
Ğaşiye Suresi - 1:51
Fecr Suresi - 2:53
Beled Suresi - 1:31
Şems Suresi - 1:10
Leyl Suresi - 1:31
Duhâ Suresi - 0:54
İnşirâh Suresi - 0:36
Tîn Suresi - 0:49
Alak Suresi - 1:22
Kâdir Suresi - 0:42
Beyyine Suresi - 1:46
Zilzâl Suresi - 0:50
Âdiyât Suresi - 0:55
Kâria Suresi - 0:54
Tekasûr Suresi - 0:40
Asr Suresi - 0:22
Hümeze Suresi - 0:41
Fîl Suresi - 0:33
Kureyş Suresi - 0:28
Maûn Suresi - 0:35
Kevser Suresi - 0:20
Kafirûn Suresi - 0:36
Nasr Suresi - 0:27
Mesed Suresi - 0:32
İhlâs Suresi - 0:20
Felak Suresi - 0:28
Nâs Suresi - 0:31
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2