00:00
00:00
Fâtiha Suresi - 0:39
Bakara Suresi - 1:27:48
Âl-i İmran Suresi - 51:26
Nîsa Suresi - 52:06
Mâide Suresi - 38:28
En'âm Suresi - 43:32
A'râf Suresi - 48:50
Enfâl Suresi - 18:48
Tevbe Suresi - 35:38
Yûnus Suresi - 26:38
Hûd Suresi - 29:17
Yûsuf Suresi - 27:39
Ra'd Suresi - 12:35
İbrahîm Suresi - 12:32
Hicr Suresi - 10:52
Nahl Suresi - 26:00
İsrâ Suresi - 22:23
Kehf Suresi - 22:38
Meryem Suresi - 14:57
Tâhâ Suresi - 20:07
Enbiya Suresi - 18:04
Hac Suresi - 18:46
Mü'minûn Suresi - 17:00
Nûr Suresi - 18:25
Furkân Suresi - 13:46
Şuarâ Suresi - 21:32
Neml Suresi - 17:01
Kasas Suresi - 20:25
Ankebût Suresi - 14:44
Rûm Suresi - 12:15
Lokmân Suresi - 8:10
Secde Suresi - 5:06
Ahzâb Suresi - 17:46
Sebe’ Suresi - 13:12
Fâtır Suresi - 12:00
Yâsîn Suresi - 11:32
Saffât Suresi - 15:22
Sâd Suresi - 11:55
Zümer Suresi - 17:39
Mü’min(Ğafir) Suresi - 18:05
Fussilet Suresi - 11:54
Şûrâ Suresi - 13:46
Zuhruf Suresi - 13:13
Duhan Suresi - 5:51
Câsiye Suresi - 7:18
Ahkâf Suresi - 9:42
Muhammed Suresi - 8:17
Fetih Suresi - 8:43
Hucurât Suresi - 5:44
Kâf Suresi - 5:54
Zâriyat Suresi - 6:28
Tûr Suresi - 5:14
Necm Suresi - 6:27
Kamer Suresi - 6:25
Rahmân Suresi - 6:37
Vâkıa Suresi - 6:55
Hadîd Suresi - 9:09
Mücadele Suresi - 7:18
Haşr Suresi - 7:53
Mümtehine Suresi - 5:54
Saff Suresi - 3:09
Cuma Suresi - 2:52
Münafikûn Suresi - 2:49
Teğabûn Suresi - 4:26
Talak Suresi - 4:21
Tahrîm Suresi - 4:07
Mülk Suresi - 5:59
Kalem Suresi - 5:16
Hakka Suresi - 4:34
Meâric Suresi - 4:14
Nûh Suresi - 3:43
Cin Suresi - 4:51
Müzzemmil Suresi - 3:32
Müddessir Suresi - 4:40
Kıyâmet Suresi - 3:03
İnsân Suresi - 4:23
Mürselât Suresi - 3:38
Nebe Suresi - 3:09
Nâziât Suresi - 3:09
Abese Suresi - 2:44
Tekvîr Suresi - 2:03
İnfitâr Suresi - 1:30
Mutaffifîn Suresi - 3:10
İnşikâk Suresi - 1:52
Burûc Suresi - 2:13
Târık Suresi - 1:27
A’lâ Suresi - 1:27
Ğaşiye Suresi - 1:53
Fecr Suresi - 2:21
Beled Suresi - 1:26
Şems Suresi - 1:21
Leyl Suresi - 1:49
Duhâ Suresi - 0:52
İnşirâh Suresi - 0:46
Tîn Suresi - 0:47
Alak Suresi - 1:27
Kâdir Suresi - 0:36
Beyyine Suresi - 1:29
Zilzâl Suresi - 0:48
Âdiyât Suresi - 0:53
Kâria Suresi - 0:56
Tekasûr Suresi - 0:56
Asr Suresi - 0:27
Hümeze Suresi - 0:51
Fîl Suresi - 0:31
Kureyş Suresi - 0:34
Maûn Suresi - 0:36
Kevser Suresi - 0:29
Kafirûn Suresi - 0:36
Nasr Suresi - 0:33
Mesed Suresi - 0:28
İhlâs Suresi - 0:31
Felak Suresi - 0:27
Nâs Suresi - 0:32
Çalma Hızı
0.25
0.50
0.75
Normal
1.25
1.50
1.75
2