Hakka Suresi 2. Ayet

مَا الْحَٓاقَّةُۚ 2

2 . Nedir o Hakka? (69/Hakka, 2)

1. Ayet 3. Ayet