Türkçe
Kurdî

Kuran-ı Kerim Sureleri

Tertip Sırasına Göre Sureler
1 - Fâtiha Suresi
2 - Bakara Suresi
3 - Âl-i İmran Suresi
4 - Nisâ Suresi
5 - Mâide Suresi
6 - En'âm Suresi
7 - A'râf Suresi
8 - Enfâl Suresi
9 - Tevbe Suresi
10 - Yûnus Suresi
11 - Hûd Suresi
12 - Yûsuf Suresi
13 - Ra'd Suresi
14 - İbrahîm Suresi
15 - Hicr Suresi
16 - Nahl Suresi
17 - İsrâ Suresi
18 - Kehf Suresi
19 - Meryem Suresi
20 - Tâhâ Suresi
21 - Enbiyâ Suresi
22 - Hac Suresi
23 - Mü'minûn Suresi
24 - Nûr Suresi
25 - Furkân Suresi
26 - Şuarâ Suresi
27 - Neml Suresi
28 - Kasas Suresi
29 - Ankebût Suresi
30 - Rûm Suresi
31 - Lokmân Suresi
32 - Secde Suresi
33 - Ahzâb Suresi
34 - Sebe’ Suresi
35 - Fâtır Suresi
36 - Yâsîn Suresi
37 - Saffât Suresi
38 - Sâd Suresi
39 - Zümer Suresi
40 - Mü’min (Ğafir) Suresi
41 - Fussilet Suresi
42 - Şûrâ Suresi
43 - Zuhruf Suresi
44 - Duhan Suresi
45 - Câsiye Suresi
46 - Ahkâf Suresi
47 - Muhammed Suresi
48 - Fetih Suresi
49 - Hucurât Suresi
50 - Kâf Suresi
51 - Zâriyat Suresi
52 - Tûr Suresi
53 - Necm Suresi
54 - Kamer Suresi
55 - Rahmân Suresi
56 - Vâkıa Suresi
57 - Hadîd Suresi
58 - Mücadele Suresi
59 - Haşr Suresi
60 - Mümtehine Suresi
61 - Saff Suresi
62 - Cuma Suresi
63 - Münafikûn Suresi
64 - Teğabûn Suresi
65 - Talak Suresi
66 - Tahrîm Suresi
67 - Mülk Suresi
68 - Kalem Suresi
69 - Hakka Suresi
70 - Meâric Suresi
71 - Nûh Suresi
72 - Cin Suresi
73 - Müzzemmil Suresi
74 - Müddessir Suresi
75 - Kıyâmet Suresi
76 - İnsân Suresi
77 - Mürselât Suresi
78 - Nebe Suresi
79 - Nâziât Suresi
80 - Abese Suresi
81 - Tekvîr Suresi
82 - İnfitâr Suresi
83 - Mutaffifîn Suresi
84 - İnşikâk Suresi
85 - Burûc Suresi
86 - Târık Suresi
87 - A’lâ Suresi
88 - Ğaşiye Suresi
89 - Fecr Suresi
90 - Beled Suresi
91 - Şems Suresi
92 - Leyl Suresi
93 - Duhâ Suresi
94 - İnşirâh Suresi
95 - Tîn Suresi
96 - Alak Suresi
97 - Kâdir Suresi
98 - Beyyine Suresi
99 - Zilzâl Suresi
100 - Âdiyât Suresi
101 - Kâria Suresi
102 - Tekasûr Suresi
103 - Asr Suresi
104 - Hümeze Suresi
105 - Fîl Suresi
106 - Kureyş Suresi
107 - Maûn Suresi
108 - Kevser Suresi
109 - Kafirûn Suresi
110 - Nasr Suresi
111 - Mesed Suresi
112 - İhlâs Suresi
113 - Felak Suresi
114 - Nâs Suresi
Alfabetik Sıraya Göre Sureler
A'râf Suresi
Abese Suresi
Âdiyât Suresi
Ahkâf Suresi
Ahzâb Suresi
Âl-i İmran Suresi
Alak Suresi
Ankebût Suresi
Asr Suresi
A’lâ Suresi
Bakara Suresi
Beled Suresi
Beyyine Suresi
Burûc Suresi
Câsiye Suresi
Cin Suresi
Cuma Suresi
Duhâ Suresi
Duhan Suresi
En'âm Suresi
Enbiyâ Suresi
Enfâl Suresi
Fâtiha Suresi
Fâtır Suresi
Fecr Suresi
Felak Suresi
Fetih Suresi
Fîl Suresi
Furkân Suresi
Fussilet Suresi
Ğaşiye Suresi
Hac Suresi
Hadîd Suresi
Hakka Suresi
Haşr Suresi
Hicr Suresi
Hucurât Suresi
Hûd Suresi
Hümeze Suresi
İbrahîm Suresi
İhlâs Suresi
İnfitâr Suresi
İnsân Suresi
İnşikâk Suresi
İnşirâh Suresi
İsrâ Suresi
Kâdir Suresi
Kâf Suresi
Kafirûn Suresi
Kalem Suresi
Kamer Suresi
Kâria Suresi
Kasas Suresi
Kehf Suresi
Kevser Suresi
Kıyâmet Suresi
Kureyş Suresi
Leyl Suresi
Lokmân Suresi
Mâide Suresi
Maûn Suresi
Meâric Suresi
Meryem Suresi
Mesed Suresi
Mü'minûn Suresi
Mücadele Suresi
Müddessir Suresi
Muhammed Suresi
Mülk Suresi
Mümtehine Suresi
Münafikûn Suresi
Mürselât Suresi
Mutaffifîn Suresi
Müzzemmil Suresi
Mü’min (Ğafir) Suresi
Nahl Suresi
Nâs Suresi
Nasr Suresi
Nâziât Suresi
Nebe Suresi
Necm Suresi
Neml Suresi
Nisâ Suresi
Nûh Suresi
Nûr Suresi
Ra'd Suresi
Rahmân Suresi
Rûm Suresi
Sâd Suresi
Saff Suresi
Saffât Suresi
Sebe’ Suresi
Secde Suresi
Şems Suresi
Şuarâ Suresi
Şûrâ Suresi
Tâhâ Suresi
Tahrîm Suresi
Talak Suresi
Târık Suresi
Teğabûn Suresi
Tekasûr Suresi
Tekvîr Suresi
Tevbe Suresi
Tîn Suresi
Tûr Suresi
Vâkıa Suresi
Yâsîn Suresi
Yûnus Suresi
Yûsuf Suresi
Zâriyat Suresi
Zilzâl Suresi
Zuhruf Suresi
Zümer Suresi
Nüzul Sırasına Göre Sureler
1 - Alak Suresi
2 - Kalem Suresi
3 - Müzzemmil Suresi
4 - Müddessir Suresi
5 - Fâtiha Suresi
6 - Mesed Suresi
7 - Tekvîr Suresi
8 - A’lâ Suresi
9 - Leyl Suresi
10 - Fecr Suresi
11 - Duhâ Suresi
12 - İnşirâh Suresi
13 - Asr Suresi
14 - Âdiyât Suresi
15 - Kevser Suresi
16 - Tekasûr Suresi
17 - Maûn Suresi
18 - Kafirûn Suresi
19 - Fîl Suresi
20 - Felak Suresi
21 - Nâs Suresi
22 - İhlâs Suresi
23 - Necm Suresi
24 - Abese Suresi
25 - Kâdir Suresi
26 - Şems Suresi
27 - Burûc Suresi
28 - Tîn Suresi
29 - Kureyş Suresi
30 - Kâria Suresi
31 - Kıyâmet Suresi
32 - Hümeze Suresi
33 - Mürselât Suresi
34 - Kâf Suresi
35 - Beled Suresi
36 - Târık Suresi
37 - Kamer Suresi
38 - Sâd Suresi
39 - A'râf Suresi
40 - Cin Suresi
41 - Yâsîn Suresi
42 - Furkân Suresi
43 - Fâtır Suresi
44 - Meryem Suresi
45 - Tâhâ Suresi
46 - Vâkıa Suresi
47 - Şuarâ Suresi
48 - Neml Suresi
49 - Kasas Suresi
50 - İsrâ Suresi
51 - Yûnus Suresi
52 - Hûd Suresi
53 - Yûsuf Suresi
54 - Hicr Suresi
55 - En'âm Suresi
56 - Saffât Suresi
57 - Lokmân Suresi
58 - Sebe’ Suresi
59 - Zümer Suresi
60 - Mü’min (Ğafir) Suresi
61 - Fussilet Suresi
62 - Şûrâ Suresi
63 - Zuhruf Suresi
64 - Duhan Suresi
65 - Câsiye Suresi
66 - Ahkâf Suresi
67 - Zâriyat Suresi
68 - Ğaşiye Suresi
69 - Kehf Suresi
70 - Nahl Suresi
71 - Nûh Suresi
72 - İbrahîm Suresi
73 - Enbiyâ Suresi
74 - Mü'minûn Suresi
75 - Secde Suresi
76 - Tûr Suresi
77 - Mülk Suresi
78 - Hakka Suresi
79 - Meâric Suresi
80 - Nebe Suresi
81 - Nâziât Suresi
82 - İnfitâr Suresi
83 - İnşikâk Suresi
84 - Rûm Suresi
85 - Ankebût Suresi
86 - Mutaffifîn Suresi
87 - Bakara Suresi
88 - Enfâl Suresi
89 - Âl-i İmran Suresi
90 - Ahzâb Suresi
91 - Mümtehine Suresi
92 - Nisâ Suresi
93 - Zilzâl Suresi
94 - Hadîd Suresi
95 - Muhammed Suresi
96 - Ra'd Suresi
97 - Rahmân Suresi
98 - İnsân Suresi
99 - Talak Suresi
100 - Beyyine Suresi
101 - Haşr Suresi
102 - Nûr Suresi
103 - Hac Suresi
104 - Münafikûn Suresi
105 - Mücadele Suresi
106 - Hucurât Suresi
107 - Tahrîm Suresi
108 - Teğabûn Suresi
109 - Saff Suresi
110 - Cuma Suresi
111 - Fetih Suresi
112 - Mâide Suresi
113 - Tevbe Suresi
114 - Nasr Suresi