Türkçe
Kurdî

Fâtiha Suresi

(Bu sure Mekke'de indirilmiş olup 7 ayettir.)

Fâtiha Suresi, Kur’ân’ın mukaddimesi/önsözü mahiyetindedir. Kitap boyunca anlatılacak konular Fâtiha Suresi’nde özetlenmiştir. Bu konular şunlardır:

- Sadece ve hakkıyla Allah’ın (cc) övülüp, yüceltilmesi

- Allah’ın (cc) güzel isimleri ve yüce sıfatlarının tanınması

- Ahiret inancı

- Tevhid (Allah’ı (cc) zatında ve sıfatlarında birlemek, O’na ait olan sıfatları O’ndan başkasına vermemek, hiçbir surette bir varlığı O’na ortak koşmamak)

- Allah’tan (cc) her daim hidayet istemek ve doğru yolda kalabilmek için çaba göstermek

- Hidayet öncülerini tanıyıp örnek almak

- Başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dalalet/sapıklık öncülerini tanımak ve onlardan uzak durmak.

Er-Rahmân ve Er-Rahîm olan Allah’ın adıyla (okumaya başlıyorum.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 1

1. Er-Rahmân ve Er-Rahîm olan Allah’ın adıyla (okumaya başlıyorum).


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ 2

2. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.


اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ 3

3. (O,) Er-Rahmân ve Er-Rahîm’dir.


مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ 4

4. Din (Ahiret) Gününün sahibidir.


اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ 5

5. Biz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Ayet, tevhid akidesinin amelî boyutunu anlatmaktadır. Zira tevhid; Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olduğuna inanmak ve bu inanca uygun olarak yalnızca Allah’a (cc) kulluk etmektir. Başka bir ifadeyle uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah’ın (cc) bir olduğuna inanmak ve ortak koşmaksızın Allah’a (cc) kulluk yapmaktır. Kur’ân’da tevhidi anlatan/açıklayan ayetler şunlardır:

- Tevhid, Allah’tan (cc) başka ibadet ve kulluğu hak eden hiçbir ilah olmadığına inanmaktır. (bk. 2/Bakara, 163; 21/Enbiyâ, 22)

- Tevhid, Allah’ın (cc) dışında ilah edinilen, Allah’ın (cc) sıfatlarının kendisinde olduğuna inanılan ve Allah’a (cc) karşı haddini aşan tağutları ve onlara kulluk edenleri reddedip, onlardan sakınmaktır. (bk. 2/Bakara, 256; 16/Nahl, 36; 60/Mümtehine, 4)

- Tevhid, Allah’a çocuk nispet etmekten veya O’nun (cc) yardımcıları olduğu inancından Allah’ı tenzih etmektir. (bk. 17/İsrâ, 111; 34/Sebe’, 22)

- Tevhid, yaratmada tek olduğu gibi; kanun yapma, yasa belirleme, helal haram tayin etmede Allah’ın (cc) tek olduğuna inanmak, “Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.” diyebilmektir. (bk. 7/A’râf, 54; 12/Yûsuf, 40; 18/Kehf, 26)

- Tevhid; dil, beden ve kalple yapılan amelleri yalnızca Allah’a (cc) yapmak, O’nun (cc) rızasına talip olmak ve hiçbir şeyi O’na (cc) ortak koşmamaktır.

(bk. 6/En’âm, 162-163)

- Tevhid, fayda ve zararın Allah’ın (cc) elinde olduğuna inanmak, rahatlık veya zorluk anında yalnızca Allah’a (cc) el açıp dua etmektir.

(bk. 2/Bakara, 186; 6/En’âm, 17; 40/Mü’min, 60; 46/Ahkâf, 5-6)

- Tevhid, Allah’ın (cc) eşi, benzeri, dengi, misli olmadığına inanmak ve Allah (cc) hakkında bilgisiz ve saygısızca yapılan benzetmelerden kaçınmaktır.

(bk. 16/Nahl, 74; 19/Meryem, 65; 42/Şûrâ, 11)

- Tevhid, her işte Allah’ı (cc) veli/dost ve Vekil edinmek, tüm iş ve yönelişlerimizde O’ndan (cc) yardım/istiane talebinde bulunmak ve O’na (cc) muhtaç/fakir olduğumuzu hissetmektir. (bk. 6/En’âm, 14, 102; 21/Enbiya, 112; 35/Fâtır, 15; 73/Müzzemmil, 9)


اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ 6

6. Bizi sırat-ı mustakime/dosdoğru yola hidayet et.


صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ 7

7. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna (ilet). Gazaba uğramış ve sapkınların (yoluna) değil.

Nimet verilenler Nisâ Suresi 69. ayette belirtildiği gibi; nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir.

Sünnet, gazaba uğrayanların Yahudiler; sapkınların ise Hristiyanlar olduğunu belirtmiştir. (Tirmizi, 2954, Adiy b. Hatim’den)


Fâtiha Suresi Bakara Suresi