Meryem Suresi 1. Ayet

كٓهٰيٰعٓصٓۜ

1 . Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. (19/Meryem 1)

1. Ayet 2. Ayet